Aktualności

Wywiad z Przewodnicz?c? KSPL w G?osie lasu. - 13.07.2014

 Za zgod? redakcji "G?osu Lasu" przedstawiamy wywiad z Przewodnicz?c? Krajowej Sekcji Pracowników Le?nictwa NSZZ"Solidarno??" Gra?yn? Zagrobeln?. Wywiad ukaza? si? w czerwcowym numerze G?osu Lasu - w za??czeniu skan.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
17250 odwiedzin strony M?!!! - 9.07.2014

Nasz apel o zainetersowanie si? projektem Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie wzorów mundurów le?nika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia z dnia 06.06.2014r. przyniós? nieoczekiwany efekt -17 250 osób odwiedzi?o stron? zawieraj?c? komunikat. Niestety na stronie M? jak i na stronie Rz?dowego Centrum Legislacyjnego brak jest jakiejkolwiek informacji na temat z?o?onych opini do projektu.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Walczymy o tradycyjny mundur le?nika! - 3.07.2014

Przedstawiamy stanowisko wraz za??cznikiem Rady KSPL NSZZ "Solidarno??" w sprawie munduru le?nika, które zosta?o oficjalnie przekazane Ministrowi ?rodowiska oraz opracowanie ks. Wiktora Ojrzy?skiego dziekana duspaterzy le?ników zawieraj?ce wypowiedzi i historyczny rys na temat umundurowania s?u?by le?nej.  

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
?yczenia dla RDPL w Pile! - 24.06.2014

W za??czeniu przekazujemy oficjalne pisemne ?yczenia dla RDLP w Pile z okazji uroczysto?ci  Regionalnych obchodów 90-lecia Lasów Pa?stwowych oraz po?wi?cenia sztandaru RSPL w Pile NSZZ "Solidarno??"

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Protesty delegatów z MSPL Wroc?aw, Katowice, Gda?sk, Pi?a - 24.06.2014

Przedstawiamy zgodnie z ?yczeniem Rady KSPL NSZZ "Solidarno??" protest delegatów z MSPL Wroc?aw, Gda?sk, Katowice oraz RSPL Pi?a w sprawie zamieszczonego anonimowego komentarza na portalu "prawy las". Protest skierowany zosta? pisemnie do Przewodnicz?cej kol. Gra?yny Zagrobolnej. Kol. Przewodnicz?ca odnios?a si? do zarzutów i przypomnia?a, ?e portal "prawy las" nie jest organem zwi?zku i nie mo?e bra? odpowiedzialno?ci za zamieszczone tam wpisy. Podkre?li?a równie?, ?e chce jednoczy? wszystkich cz?onków, a nie dzieli?. Szczegó?y w za??cznikach.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Obrady Nowej Rady KSPL! - 23.06.2014

W dniu 12 czerwca br. obradowa?a nowo powo?ana Rada Krajowej Sekcji Pracowników Le?nictwa NSZZ "Solidarno??", przedstawiamy w za??czeniu uchwa?y mi?dzy innymi o zmianie siedziby i powo?aniu nowego Prezydium w sk?ad, którego b?dzie wchodzi?o 11 osób.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Prosimy o opinie w sprawie umundurowania! - 23.06.2014

Na stronie Ministerstwa ?rodowiska zamieszczony zosta? nowy projekt rozporz?dzenia w sprawie wzorów umundurowania prosimy o wysy?anie opini w za??czeniu szczegó?y.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Zmiana ustawy o lasach w sprawie zmiany formy zatrudnienia dla stanowisk w PGL LP. - 11.06.2014

W dniu 10 czercwca 2014r. Sejm RP przeg?osowa? zmian? formy zatrudnienia  - z powo?ania, na umow? na czas nieokre?lony dla nast?puj?cych stanowisk w PGL LP - zast?pcy nadle?niczego, g?ównego ksi?gowego, in?yniera nadzoru, le?niczego. Przypominamy, ?e Zwi?zek NSZZ "Solidarno??" ju? dawno wnioskowa? zmian? w tej sprawie.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Orze? na mundurach SL obroniony??? - 11.06.2014

Przedstawiamy w za??czeniu komunikat po spotkaniu Sekretariatu ZNO?iL NSZZ "Solidarno??" z Ministrem ?rodowiska Panem Maciejem Grabowskim. Spotkanie odby?o si? w dniu 9 czerwca br. omówiono na nim szereg problemów w zakresie gospodarki wodnej, geologii, parków narodowych i le?nictwa. Z zakresu le?nictwa poruszono mi?dzy innymi temat braku or?a na mundurze. Minister w wyniku argumentacji zapewni?, ?e God?o RP powróci do wzorów umundurowania s?u?by le?nej.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |
Projekt rozp. M? w spr. wzrów mundurów le?nika. - 2.06.2014

Pani Przewodnicz?ca Gra?yna Zagrobelna przes?a?a nam projekt Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska w sprawie wzorów mundurów le?nika i oznak dla  osób uprawnionych do ich  noszenia. Zwraca uwag?, ?e orze? powróci? na guziki, ale nakrycia g?owy pozostaj? bez or?a i jakichkolwiek oznak. Ponadto zwraca uwag? na znaczn? ilo?? wzorów (umundurowania/odzie?y codziennej), która wed?ug niej ca?kowicie utraci?a cechy umundurowania. Zastanawiaj?ce jest czy projekt nie sprowadza nas  do aktualnej roli kolejarza ICC ? 

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Strona: « |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | »
[archiwum newsów | dodaj news]